source: git/lib/Romanian.isl

Last change on this file was adceff5, checked in by Olly Betts <olly@…>, 10 years ago

Makefile.am,doc/HACKING.htm,lib/,survex.iss.in: Upgrade to newer
innosetup version. Upgrade details of how to do a Microsoft Windows
build.

  • Property mode set to 100644
File size: 19.4 KB
Line 
1; *** Inno Setup version 5.5.3+ Romanian messages ***
2; Translator : Alexandru Bogdan Munteanu (muntealb@gmail.com)
3;
4; To download user-contributed translations of this file, go to:
5;   http://www.jrsoftware.org/files/istrans/
6;
7; Note: When translating this text, do not add periods (.) to the end of
8; messages that didn't have them already, because on those messages Inno
9; Setup adds the periods automatically (appending a period would result in
10; two periods being displayed).
11
12[LangOptions]
13; The following three entries are very important. Be sure to read and
14; understand the '[LangOptions] section' topic in the help file.
15LanguageName=Rom<00E2>n<0103>
16LanguageID=$0418
17LanguageCodePage=1250
18; If the language you are translating to requires special font faces or
19; sizes, uncomment any of the following entries and change them accordingly.
20;DialogFontName=
21;DialogFontSize=8
22;WelcomeFontName=Verdana
23;WelcomeFontSize=12
24;TitleFontName=Arial
25;TitleFontSize=29
26;CopyrightFontName=Arial
27;CopyrightFontSize=8
28
29[Messages]
30
31; *** Application titles
32SetupAppTitle=Instalare
33SetupWindowTitle=Instalare - %1
34UninstallAppTitle=Dezinstalare
35UninstallAppFullTitle=Dezinstalare %1
36
37; *** Misc. common
38InformationTitle=Informaþii
39ConfirmTitle=Confirmare
40ErrorTitle=Eroare
41
42; *** SetupLdr messages
43SetupLdrStartupMessage=Va fi instalat programul %1. Vrei sã continui?
44LdrCannotCreateTemp=Nu pot crea o filã temporarã. Instalare abandonatã
45LdrCannotExecTemp=Nu pot executa o filã din dosarul temporar. Instalare abandonatã
46
47; *** Startup error messages
48LastErrorMessage=%1.%n%nEroarea %2: %3
49SetupFileMissing=Fila %1 lipseºte din dosarul de instalare. Corecteazã problema sau foloseºte o altã copie a programului.
50SetupFileCorrupt=Filele de instalare sînt stricate (corupte). Foloseºte o altã copie a programului.
51SetupFileCorruptOrWrongVer=Filele de instalare sînt stricate (corupte) sau sînt incompatibile cu aceastã versiune a Instalatorului. Remediazã problema sau foloseºte o altã copie a programului.
52InvalidParameter=Un parametru invalid a fost trecut cãtre linia de comandã:%n%n%1
53SetupAlreadyRunning=Instalarea ruleazã deja.
54WindowsVersionNotSupported=Acest program nu suportã versiunea de Windows care ruleazã pe calculatorul tãu.
55WindowsServicePackRequired=Acest program necesitã %1 Service Pack %2 sau mai nou.
56NotOnThisPlatform=Acest program nu va rula pe %1.
57OnlyOnThisPlatform=Acest program trebuie sã ruleze pe %1.
58OnlyOnTheseArchitectures=Acest program poate fi instalat doar pe versiuni de Windows proiectate pentru urmãtoarele arhitecturi de procesor:%n%n%1
59MissingWOW64APIs=Versiunea de Windows pe care o rulezi nu include funcþionalitatea cerutã de Instalator pentru a realiza o instalare pe 64-biþi. Pentru a corecta problema, va trebui sã instalezi Service Pack %1.
60WinVersionTooLowError=Acest program necesitã %1 versiunea %2 sau mai nouã.
61WinVersionTooHighError=Acest program nu poate fi instalat pe %1 versiunea %2 sau mai nouã.
62AdminPrivilegesRequired=Trebuie sã fii logat ca Administrator pentru instalarea acestui program.
63PowerUserPrivilegesRequired=Trebuie sã fii logat ca Administrator sau ca Membru al Grupului de Utilizatori Pricepuþi ("Power Users") pentru a instala acest program.
64SetupAppRunningError=Instalatorul a detectat cã %1 ruleazã în acest moment.%n%nÎnchide toate instanþele programului respectiv, apoi clicheazã OK pentru a continua sau Anuleazã pentru a abandona instalarea.
65UninstallAppRunningError=Dezinstalatorul a detectat cã %1 ruleazã în acest moment.%n%nÎnchide toate instanþele programului respectiv, apoi clicheazã OK pentru a continua sau Anuleazã pentru a abandona dezinstalarea.
66
67; *** Misc. errors
68ErrorCreatingDir=Instalatorul nu a putut crea dosarul "%1"
69ErrorTooManyFilesInDir=Nu pot crea o filã în dosarul "%1" din cauzã cã are deja prea multe file
70
71; *** Setup common messages
72ExitSetupTitle=Abandonarea Instalãrii
73ExitSetupMessage=Instalarea nu este terminatã. Dacã o abandonezi acum, programul nu va fi instalat.%n%nPoþi sã rulezi Instalatorul din nou altã datã pentru a termina instalarea.%n%nAbandonezi Instalarea?
74AboutSetupMenuItem=&Despre Instalator...
75AboutSetupTitle=Despre Instalator
76AboutSetupMessage=%1 versiunea %2%n%3%n%n%1 sit:%n%4
77AboutSetupNote=
78TranslatorNote=
79
80; *** Buttons
81ButtonBack=< Îna&poi
82ButtonNext=&Continuã >
83ButtonInstall=&Instaleazã
84ButtonOK=OK
85ButtonCancel=Anuleazã
86ButtonYes=&Da
87ButtonYesToAll=Da la &Tot
88ButtonNo=&Nu
89ButtonNoToAll=N&u la Tot
90ButtonFinish=&Finalizeazã
91ButtonBrowse=&Exploreazã...
92ButtonWizardBrowse=Explo&reazã...
93ButtonNewFolder=Creea&zã Dosar Nou
94
95; *** "Select Language" dialog messages
96SelectLanguageTitle=Selectarea Limbii Instalatorului
97SelectLanguageLabel=Selecteazã limba folositã pentru instalare:
98
99; *** Common wizard text
100ClickNext=Clicheazã pe Continuã pentru a avansa cu instalarea sau pe Anuleazã pentru a o abandona.
101BeveledLabel=
102BrowseDialogTitle=Explorare dupã Dosar
103BrowseDialogLabel=Selecteazã un dosar din lista de mai jos, apoi clicheazã pe OK.
104NewFolderName=Dosar Nou
105
106; *** "Welcome" wizard page
107WelcomeLabel1=Bun venit la Instalarea [name]
108WelcomeLabel2=Programul [name/ver] va fi instalat pe calculator.%n%nEste recomandat sã închizi toate celelalte aplicaþii înainte de a continua.
109
110; *** "Password" wizard page
111WizardPassword=Parolã
112PasswordLabel1=Aceastã instalare este protejatã prin parolã.
113PasswordLabel3=Completeazã parola, apoi clicheazã pe Continuã pentru a merge mai departe. Tipul literelor din parolã (Majuscule/minuscule) este luat în considerare.
114PasswordEditLabel=&Parolã:
115IncorrectPassword=Parola pe care ai introdus-o nu este corectã. Reîncearcã.
116
117; *** "License Agreement" wizard page
118WizardLicense=Acord de Licenþiere
119LicenseLabel=Citeºte informaþiile urmãtoare înainte de a continua, sînt importante.
120LicenseLabel3=Citeºte urmãtorul Acord de Licenþiere. Trebuie sã accepþi termenii acestui acord înainte de a continua instalarea.
121LicenseAccepted=&Accept licenþa
122LicenseNotAccepted=&Nu accept licenþa
123
124; *** "Information" wizard pages
125WizardInfoBefore=Informaþii
126InfoBeforeLabel=Citeºte informaþiile urmãtoare înainte de a continua, sînt importante.
127InfoBeforeClickLabel=Cînd eºti gata de a trece la Instalare, clicheazã pe Continuã.
128WizardInfoAfter=Informaþii
129InfoAfterLabel=Citeºte informaþiile urmãtoare înainte de a continua, sînt importante.
130InfoAfterClickLabel=Cînd eºti gata de a trece la Instalare, clicheazã pe Continuã.
131
132; *** "User Information" wizard page
133WizardUserInfo=Informaþii despre Utilizator
134UserInfoDesc=Completeazã informaþiile cerute.
135UserInfoName=&Utilizator:
136UserInfoOrg=&Organizaþie:
137UserInfoSerial=Numãr de &Serie:
138UserInfoNameRequired=Trebuie sã introduci un nume.
139
140; *** "Select Destination Location" wizard page
141WizardSelectDir=Selectarea Locului de Destinaþie
142SelectDirDesc=Unde vrei sã instalezi [name]?
143SelectDirLabel3=Instalatorul va pune [name] în dosarul specificat mai jos.
144SelectDirBrowseLabel=Pentru a avansa cu instalarea, clicheazã pe Continuã. Dacã vrei sã selectezi un alt dosar, clicheazã pe Exploreazã.
145DiskSpaceMBLabel=Este necesar un spaþiu liber de stocare de cel puþin [mb] MB.
146CannotInstallToNetworkDrive=Instalatorul nu poate realiza instalarea pe un dispozitiv de reþea.
147CannotInstallToUNCPath=Instalatorul nu poate realiza instalarea pe o cale în format UNC.
148InvalidPath=Trebuie sã introduci o cale completã, inclusiv litera dispozitivului; de exemplu:%n%nC:\APP%n%nsau o cale UNC de forma:%n%n\\server\share
149InvalidDrive=Dispozitivul sau partajul UNC pe care l-ai selectat nu existã sau nu este accesibil. Selecteazã altul.
150DiskSpaceWarningTitle=Spaþiu de Stocare Insuficient
151DiskSpaceWarning=Instalarea necesitã cel puþin %1 KB de spaþiu de stocare liber, dar dispozitivul selectat are doar %2 KB liberi.%n%nVrei sã continui oricum?
152DirNameTooLong=Numele dosarului sau al cãii este prea lung.
153InvalidDirName=Numele dosarului nu este valid.
154BadDirName32=Numele dosarelor nu pot include unul din urmãtoarele caractere:%n%n%1
155DirExistsTitle=Dosarul Existã
156DirExists=Dosarul:%n%n%1%n%nexistã deja. Vrei totuºi sã instalezi în acel dosar?
157DirDoesntExistTitle=Dosarul Nu Existã
158DirDoesntExist=Dosarul:%n%n%1%n%nnu existã. Vrei ca el sã fie creat?
159
160; *** "Select Components" wizard page
161WizardSelectComponents=Selectarea Componentelor
162SelectComponentsDesc=Care dintre componente trebuie instalate?
163SelectComponentsLabel2=Selecteazã componentele de instalat; deselecteazã componentele care nu trebuie instalate. Clicheazã pe Continuã pentru a merge mai departe.
164FullInstallation=Instalare Completã
165; if possible don't translate 'Compact' as 'Minimal' (I mean 'Minimal' in your language)
166CompactInstallation=Instalare Compactã
167CustomInstallation=Instalare Personalizatã
168NoUninstallWarningTitle=Componentele Existã
169NoUninstallWarning=Instalatorul a detectat cã urmãtoarele componente sînt deja instalate pe calculator:%n%n%1%n%nDeselectarea lor nu le va dezinstala.%n%nVrei sã continui oricum?
170ComponentSize1=%1 KB
171ComponentSize2=%1 MB
172ComponentsDiskSpaceMBLabel=Selecþia curentã necesitã cel puþin [mb] MB spaþiu de stocare.
173
174; *** "Select Additional Tasks" wizard page
175WizardSelectTasks=Selectarea Sarcinilor Suplimentare
176SelectTasksDesc=Ce sarcini suplimentare trebuie îndeplinite?
177SelectTasksLabel2=Selecteazã sarcinile suplimentare care trebuie îndeplinite în timpul instalãrii [name], apoi clicheazã pe Continuã.
178
179; *** "Select Start Menu Folder" wizard page
180WizardSelectProgramGroup=Selectarea Dosarului din Meniul de Start
181SelectStartMenuFolderDesc=Unde trebuie sã fie plasate scurtãturile programului?
182SelectStartMenuFolderLabel3=Scurtãturile vor fi plasate în dosarul specificat mai jos al Meniului de Start.
183SelectStartMenuFolderBrowseLabel=Pentru a avansa cu instalarea, clicheazã pe Continuã. Dacã vrei sã selectezi un alt dosar, clicheazã pe Exploreazã.
184MustEnterGroupName=Trebuie sã introduci numele dosarului.
185GroupNameTooLong=Numele dosarului sau al cãii este prea lung.
186InvalidGroupName=Numele dosarului nu este valid.
187BadGroupName=Numele dosarului nu poate include unul dintre caracterele urmãtoarele:%n%n%1
188NoProgramGroupCheck2=Nu crea un &dosar în Meniul de Start
189
190; *** "Ready to Install" wizard page
191WizardReady=Pregãtit de Instalare
192ReadyLabel1=Instalatorul e pregãtit pentru instalarea [name] pe calculator.
193ReadyLabel2a=Clicheazã pe Instaleazã pentru a continua cu instalarea, sau clicheazã pe Înapoi dacã vrei sã revezi sau sã schimbi setãrile.
194ReadyLabel2b=Clicheazã pe Instaleazã pentru a continua cu instalarea.
195ReadyMemoUserInfo=Info Utilizator:
196ReadyMemoDir=Loc de Destinaþie:
197ReadyMemoType=Tip de Instalare:
198ReadyMemoComponents=Componente Selectate:
199ReadyMemoGroup=Dosarul Meniului de Start:
200ReadyMemoTasks=Sarcini Suplimentare:
201
202; *** "Preparing to Install" wizard page
203WizardPreparing=Pregãtire pentru Instalare
204PreparingDesc=Instalatorul pregãteºte instalarea [name] pe calculator.
205PreviousInstallNotCompleted=Instalarea/dezinstalarea anterioarã a unui program nu a fost terminatã. Va trebui sã reporneºti calculatorul pentru a termina operaþia precedentã.%n%nDupã repornirea calculatorului, ruleazã Instalatorul din nou pentru a realiza instalarea [name].
206CannotContinue=Instalarea nu poate continua. Clicheazã pe Anuleazã pentru a o închide.
207ApplicationsFound=Aplicaþiile urmãtoare folosesc file care trebuie actualizate de cãtre Instalator. Este recomandat sã permiþi Instalatorului sã închidã automat aplicaþiile respective.
208ApplicationsFound2=Aplicaþiile urmãtoare folosesc file care trebuie actualizate de cãtre Instalator. Este recomandat sã permiþi Instalatorului sã închidã automat aplicaþiile respective. Dupã ce instalarea e terminatã, Instalatorul va încerca sã reporneascã aplicaþiile.
209CloseApplications=Închide &automat aplicaþiile
210DontCloseApplications=Nu închi&de aplicaþiile
211ErrorCloseApplications=Instalatorul nu a putut închide automat toate aplicaþiile. Înainte de a continua, e recomandat sã închizi manual toate aplicaþiile care folosesc file ce trebuie actualizate de Instalator.
212
213; *** "Installing" wizard page
214WizardInstalling=Instalare în Desfãºurare
215InstallingLabel=Aºteaptã sã se termine instalarea [name] pe calculator.
216
217; *** "Setup Completed" wizard page
218FinishedHeadingLabel=Finalizarea Instalãrii [name]
219FinishedLabelNoIcons=Instalarea [name] pe calculator a fost terminatã.
220FinishedLabel=Instalarea [name] pe calculator a fost terminatã. Aplicaþia poate fi lansatã prin clicarea pe icoanele instalate.
221ClickFinish=Clicheazã pe Finalizeazã pentru a pãrãsi Instalatorul.
222FinishedRestartLabel=Pentru a termina instalarea [name], trebuie repornit calculatorul. Vrei sã fie repornit acum?
223FinishedRestartMessage=Pentru a termina instalarea [name], trebuie repornit calculatorul.%n%nVrei sã fie repornit acum?
224ShowReadmeCheck=Da, vreau sã vãd fila de informare (README)
225YesRadio=&Da, reporneºte calculatorul acum
226NoRadio=&Nu, voi reporni eu calculatorul mai tîrziu
227; used for example as 'Run MyProg.exe'
228RunEntryExec=Ruleazã %1
229; used for example as 'View Readme.txt'
230RunEntryShellExec=Vezi %1
231
232; *** "Setup Needs the Next Disk" stuff
233ChangeDiskTitle=Instalatorul Necesitã Discul Urmãtor
234SelectDiskLabel2=Introdu Discul %1 ºi clicheazã pe OK.%n%nDacã filele de pe acest disc pot fi gãsite într-un alt dosar decît cel afiºat mai jos, introdu calea corectã sau clicheazã pe Exploreazã.
235PathLabel=&Cale:
236FileNotInDir2=Fila "%1" nu poate fi gãsitã în "%2". Introdu discul corect sau selecteazã alt dosar.
237SelectDirectoryLabel=Specificã locul discului urmãtor.
238
239; *** Installation phase messages
240SetupAborted=Instalarea nu a fost terminatã.%n%nCorecteazã problema ºi apoi ruleazã Instalarea din nou.
241EntryAbortRetryIgnore=Clicheazã pe Reîncearcã pentru a încerca din nou, pe Ignorã pentru a continua oricum, sau pe Abandoneazã pentru a anula instalarea.
242
243; *** Installation status messages
244StatusClosingApplications=Închid aplicaþiile...
245StatusCreateDirs=Creez dosarele...
246StatusExtractFiles=Extrag filele...
247StatusCreateIcons=Creez scurtãturile...
248StatusCreateIniEntries=Creez intrãrile INI...
249StatusCreateRegistryEntries=Creez intrãrile în registru...
250StatusRegisterFiles=Înregistrez filele...
251StatusSavingUninstall=Salvez informaþiile de dezinstalare...
252StatusRunProgram=Finalizez instalarea...
253StatusRestartingApplications=Repornesc aplicaþiile...
254StatusRollback=Reîntorc la starea iniþialã, prin anularea modificãrilor fãcute...
255
256; *** Misc. errors
257ErrorInternal2=Eroare Internã: %1
258ErrorFunctionFailedNoCode=%1 a eºuat
259ErrorFunctionFailed=%1 a eºuat; cod %2
260ErrorFunctionFailedWithMessage=%1 a eºuat; cod %2.%n%3
261ErrorExecutingProgram=Nu pot executa fila:%n%1
262
263; *** Registry errors
264ErrorRegOpenKey=Eroare la deschiderea cheii de registru:%n%1\%2
265ErrorRegCreateKey=Eroare la crearea cheii de registru:%n%1\%2
266ErrorRegWriteKey=Eroare la scrierea în cheia de registru:%n%1\%2
267
268; *** INI errors
269ErrorIniEntry=Eroare la crearea intrãrii INI în fiºierul "%1".
270
271; *** File copying errors
272FileAbortRetryIgnore=Clicheazã pe Reîncearcã pentru a încerca din nou, pe Ignorã pentru a sãri aceastã filã (nerecomandat), sau pe Abandoneazã pentru a anula instalarea.
273FileAbortRetryIgnore2=Clicheazã pe Reîncearcã pentru a încerca din nou, pe Ignorã pentru a continua oricum (nerecomandat), sau pe Abandoneazã pentru a anula instalarea.
274SourceIsCorrupted=Fila sursã este stricatã (coruptã)
275SourceDoesntExist=Fila sursã "%1" nu existã
276ExistingFileReadOnly=Fila deja existentã este marcatã doar-citire.%n%nClicheazã pe Reîncearcã pentru a înlãtura atributul doar-citire ºi a încerca din nou, pe Ignorã pentru a sãri aceastã filã, sau pe Abandoneazã pentru a anula instalarea.
277ErrorReadingExistingDest=A apãrut o eroare în timpul citirii filei deja existente:
278FileExists=Fila existã deja.%n%Vrei ca ea sã fie suprascrisã de Instalator?
279ExistingFileNewer=Fila deja existentã este mai nouã decît cea care trebuie instalatã. Este recomandat s-o pãstrezi pe cea existentã.%n%nVrei sã pãstrezi fila deja existentã?
280ErrorChangingAttr=A apãrut o eroare în timpul schimbãrii atributelor filei deja existente:
281ErrorCreatingTemp=A apãrut o eroare în timpul creãrii filei în dosarul de destinaþie:
282ErrorReadingSource=A apãrut o eroare în timpul citirii filei sursã:
283ErrorCopying=A apãrut o eroare în timpul copierii filei:
284ErrorReplacingExistingFile=A apãrut o eroare în timpul înlocuirii filei deja existente:
285ErrorRestartReplace=Repornirea/Înlocuirea a eºuat:
286ErrorRenamingTemp=A apãrut o eroare în timpul renumirii unei file din dosarul de destinaþie:
287ErrorRegisterServer=Nu pot înregistra DLL/OCX: %1
288ErrorRegSvr32Failed=RegSvr32 a eºuat, avînd codul de ieºire %1
289ErrorRegisterTypeLib=Nu pot înregistra biblioteca de tipuri: %1
290
291; *** Post-installation errors
292ErrorOpeningReadme=A apãrut o eroare la deschiderea filei de informare (README).
293ErrorRestartingComputer=Instalatorul nu a putut reporni calculatorul. Va trebui sã-l reporneºti manual.
294
295; *** Uninstaller messages
296UninstallNotFound=Fila "%1" nu existã. Dezinstalarea nu poate fi fãcutã.
297UninstallOpenError=Fila "%1" nu poate fi deschisã. Dezinstalarea nu poate fi fãcutã
298UninstallUnsupportedVer=Fila "%1" ce conþine jurnalul de dezinstalare este într-un format nerecunoscut de aceastã versiune a dezinstalatorului. Dezinstalarea nu poate fi fãcutã
299UninstallUnknownEntry=A fost întîlnitã o intrare necunoscutã (%1) în jurnalul de dezinstalare
300ConfirmUninstall=Sigur vrei sã înlãturi complet %1 ºi componentele sale?
301UninstallOnlyOnWin64=Aceastã instalare poate fi dezinstalatã doar pe un sistem Windows 64-biþi.
302OnlyAdminCanUninstall=Aceastã instalare poate fi dezinstalatã doar de cãtre un utilizator cu drepturi de Administrator.
303UninstallStatusLabel=Aºteaptã ca %1 sã fie înlãturat de pe calculator.
304UninstalledAll=%1 a fost înlãturat cu succes de pe calculator.
305UninstalledMost=Dezinstalare completã a %1.%n%nAnumite elemente nu au putut fi înlãturate. Acestea pot fi înlãturate manual.
306UninstalledAndNeedsRestart=Pentru a termina dezinstalarea %1, calculatorul trebuie repornit.%n%nVrei sã fie repornit acum?
307UninstallDataCorrupted=Fila "%1" este stricatã (coruptã). Dezinstalarea nu poate fi fãcutã
308
309; *** Uninstallation phase messages
310ConfirmDeleteSharedFileTitle=ªterg Fila Partajatã?
311ConfirmDeleteSharedFile2=Sistemul indicã faptul cã fila partajatã urmãtoare pare sã nu mai fie folositã de vreun alt program. Vrei ca Dezinstalatorul sã ºteargã aceastã filã partajatã?%n%nDacã totuºi mai existã programe care folosesc fila ºi ea este ºtearsã, acele programe ar putea sã funcþioneze greºit. Dacã nu eºti sigur, alege Nu. Lãsarea filei în sistem nu va produce nici o neplãcere.
312SharedFileNameLabel=Nume Filã:
313SharedFileLocationLabel=Loc:
314WizardUninstalling=Starea Dezinstalãrii
315StatusUninstalling=Dezinstalez %1...
316
317; *** Shutdown block reasons
318ShutdownBlockReasonInstallingApp=Instalez %1.
319ShutdownBlockReasonUninstallingApp=Dezinstalez %1.
320
321; The custom messages below aren't used by Setup itself, but if you make
322; use of them in your scripts, you'll want to translate them.
323
324[CustomMessages]
325
326NameAndVersion=%1 versiunea %2
327AdditionalIcons=Icoane suplimentare:
328CreateDesktopIcon=Creeazã o icoanã pe &Birou ("Desktop")
329CreateQuickLaunchIcon=Creeazã o icoanã în Bara de &Lansare Rapidã ("Quick Launch")
330ProgramOnTheWeb=%1 pe internet
331UninstallProgram=Dezinstaleazã %1
332LaunchProgram=Lanseazã %1
333AssocFileExtension=&Asociazã %1 cu extensia de file %2
334AssocingFileExtension=Asociez %1 cu extensia de file %2...
335AutoStartProgramGroupDescription=Pornire:
336AutoStartProgram=Porneºte automat %1
337AddonHostProgramNotFound=%1 nu poate fi gãsit în dosarul selectat.%n%nVrei sã continui oricum?
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.