source: git/lib/Romanian-7-5.1.11.isl @ 1aa3fb7

RELEASE/1.2add-show-splaysline_contentsproj-api-updatestereosvn/github/mastersvn/origin/mastersvn/tags/1.2.2svn/tags/1.2.3svn/tags/1.2.4svn/tags/1.2.5svn/trunk
Last change on this file since 1aa3fb7 was b685e4e, checked in by Olly Betts <olly@…>, 13 years ago

survex.iss.in: Update for InnoSetup? 5.3.9.
lib/English_GB.isl,lib/Romanian-7-5.1.11.isl: Check in the unofficial
i18n files for InnoSetup? which we use.

git-svn-id: file:///home/survex-svn/survex/branches/survex-1_1@3386 4b37db11-9a0c-4f06-9ece-9ab7cdaee568

  • Property mode set to 100644
File size: 17.7 KB
Line 
1; *** Inno Setup version 5.1.11+ Romanian messages ***
2; Translator : Alexandru Bogdan Munteanu (muntealb@gmail.com)
3;
4; To download user-contributed translations of this file, go to:
5;   http://www.jrsoftware.org/files/istrans/
6;
7; Note: When translating this text, do not add periods (.) to the end of
8; messages that didn't have them already, because on those messages Inno
9; Setup adds the periods automatically (appending a period would result in
10; two periods being displayed).
11
12[LangOptions]
13; The following three entries are very important. Be sure to read and
14; understand the '[LangOptions] section' topic in the help file.
15LanguageName=Rom<00e2>n<0103>
16LanguageID=$0418
17LanguageCodePage=1250
18; If the language you are translating to requires special font faces or
19; sizes, uncomment any of the following entries and change them accordingly.
20;DialogFontName=
21;DialogFontSize=8
22;WelcomeFontName=Verdana
23;WelcomeFontSize=12
24;TitleFontName=Arial
25;TitleFontSize=29
26;CopyrightFontName=Arial
27;CopyrightFontSize=8
28
29[Messages]
30
31; *** Application titles
32SetupAppTitle=Instalare
33SetupWindowTitle=Instalare - %1
34UninstallAppTitle=Dezinstalare
35UninstallAppFullTitle=Dezinstalare %1
36
37; *** Misc. common
38InformationTitle=Informaþii
39ConfirmTitle=Confirmare
40ErrorTitle=Eroare
41
42; *** SetupLdr messages
43SetupLdrStartupMessage=Va fi instalat programul %1. Doriþi sã continuaþi?
44LdrCannotCreateTemp=Nu se poate crea un fiºier temporar. Instalare abandonatã
45LdrCannotExecTemp=Nu se poate executa un fiºier din dosarul temporar. Instalare abandonatã
46
47; *** Startup error messages
48LastErrorMessage=%1.%n%nEroarea %2: %3
49SetupFileMissing=Fiºierul %1 lipseºte din dosarul de instalare. Corectaþi problema sau faceþi rost de o copie nouã a programului.
50SetupFileCorrupt=Fiºierele de instalare sînt deteriorate. Faceþi rost de o copie nouã a programului.
51SetupFileCorruptOrWrongVer=Fiºierele de instalare sînt deteriorate sau sînt incompatibile cu aceastã versiune a Instalatorului. Remediaþi problema sau obþineþi o copie nouã a programului.
52NotOnThisPlatform=Acest program nu va rula pe %1.
53OnlyOnThisPlatform=Acest program trebuie sã ruleze pe %1.
54OnlyOnTheseArchitectures=Acest program poate fi instalat doar pe versiuni de Windows proiectate pentru urmãtoarele arhitecturi de procesor:%n%n%1
55MissingWOW64APIs=Versiunea de Windows pe care o rulaþi nu include funcþionalitatea cerutã de Instalator pentru a realiza o instalare pe 64-biþi. Pentru a corecta problema, va trebui sã instalaþi Service Pack %1.
56WinVersionTooLowError=Acest program necesitã %1 versiunea %2 sau mai nouã.
57WinVersionTooHighError=Acest program nu poate fi instalat pe %1 versiunea %2 sau mai nouã.
58AdminPrivilegesRequired=Trebuie sã fiþi logat ca Administrator pentru instalarea acestui program.
59PowerUserPrivilegesRequired=Trebuie sã fiþi logat ca Administrator sau ca Membru al Grupului de Utilizatori Împuterniciþi pentru a instala acest program.
60SetupAppRunningError=Instalatorul a detectat cã %1 ruleazã în acest moment.%n%nÎnchideþi toate instanþele programului respectiv, apoi clicaþi OK pentru a continua sau Anuleazã pentru a abandona instalarea.
61UninstallAppRunningError=Dezinstalatorul a detectat cã %1 ruleazã în acest moment.%n%nÎnchideþi toate instanþele programului respectiv, apoi clicaþi OK pentru a continua sau Anuleazã pentru a abandona dezinstalarea.
62
63; *** Misc. errors
64ErrorCreatingDir=Instalatorul nu a putut crea dosarul "%1"
65ErrorTooManyFilesInDir=Nu se poate crea un fiºier în dosarul "%1" din cauzã cã are deja prea multe fiºiere
66
67; *** Setup common messages
68ExitSetupTitle=Abandonarea Instalãrii
69ExitSetupMessage=Instalarea nu este terminatã. Dacã o abandonaþi acum, programul nu va fi instalat.%n%nPuteþi sã rulaþi Instalatorul din nou altã datã pentru a termina instalarea.%n%nAbandonaþi Instalarea?
70AboutSetupMenuItem=&Despre Instalator...
71AboutSetupTitle=Despre Instalator
72AboutSetupMessage=%1 versiunea %2%n%3%n%n%1 sit:%n%4
73AboutSetupNote=
74TranslatorNote=
75
76; *** Buttons
77ButtonBack=< Îna&poi
78ButtonNext=&Continuã >
79ButtonInstall=&Instaleazã
80ButtonOK=OK
81ButtonCancel=Anuleazã
82ButtonYes=&Da
83ButtonYesToAll=Da la &Tot
84ButtonNo=&Nu
85ButtonNoToAll=N&u la Tot
86ButtonFinish=Închide
87ButtonBrowse=&Exploreazã...
88ButtonWizardBrowse=Explo&reazã...
89ButtonNewFolder=Creea&zã Dosar Nou
90
91; *** "Select Language" dialog messages
92SelectLanguageTitle=Selectarea Limbii Instalatorului
93SelectLanguageLabel=Selectaþi limba folositã pentru instalare:
94
95; *** Common wizard text
96ClickNext=Clicaþi Continuã pentru a avansa cu instalarea sau Anuleazã pentru a o abandona.
97BeveledLabel=
98BrowseDialogTitle=Explorare dupã Dosar
99BrowseDialogLabel=Selectaþi un dosar din lista de mai jos, apoi clicaþi OK.
100NewFolderName=Dosar Nou
101
102; *** "Welcome" wizard page
103WelcomeLabel1=Bun venit la Instalarea [name]
104WelcomeLabel2=Programul [name/ver] va fi instalat pe calculator.%n%nEste recomandat sã închideþi toate celelalte aplicaþii înainte de a continua.
105
106; *** "Password" wizard page
107WizardPassword=Parolã
108PasswordLabel1=Aceastã instalare este protejatã prin parolã.
109PasswordLabel3=Completaþi parola, apoi clicaþi Continuã pentru a merge mai departe. Se ia în considerare tipul literelor din parolã (Majuscule/minuscule).
110PasswordEditLabel=&Parolã:
111IncorrectPassword=Parola pe care aþi introdus-o nu este corectã. Reîncercaþi.
112
113; *** "License Agreement" wizard page
114WizardLicense=Acord de Licenþiere
115LicenseLabel=Citiþi informaþiile urmãtoare înainte de a continua, sînt importante.
116LicenseLabel3=Citiþi urmãtorul Acord de Licenþiere. Trebuie sã acceptaþi termenii acestui acord înainte de a continua instalarea.
117LicenseAccepted=&Accept licenþa
118LicenseNotAccepted=&Nu accept licenþa
119
120; *** "Information" wizard pages
121WizardInfoBefore=Informaþii
122InfoBeforeLabel=Citiþi informaþiile urmãtoare înainte de a continua, sînt importante.
123InfoBeforeClickLabel=Cînd sînteþi gata de a trece la Instalare, clicaþi Continuã.
124WizardInfoAfter=Informaþii
125InfoAfterLabel=Citiþi informaþiile urmãtoare înainte de a continua, sînt importante.
126InfoAfterClickLabel=Cînd sînteþi gata de a trece la Instalare, clicaþi Continuã.
127
128; *** "User Information" wizard page
129WizardUserInfo=Informaþii despre Utilizator
130UserInfoDesc=Introduceþi informaþiile solicitate.
131UserInfoName=&Utilizator:
132UserInfoOrg=&Organizaþie:
133UserInfoSerial=Numãr de &Serie:
134UserInfoNameRequired=Trebuie sã introduceþi un nume.
135
136; *** "Select Destination Location" wizard page
137WizardSelectDir=Selectarea Locului de Destinaþie
138SelectDirDesc=Unde doriþi sã instalaþi [name]?
139SelectDirLabel3=Instalatorul va pune [name] în dosarul specificat mai jos.
140SelectDirBrowseLabel=Pentru a avansa cu instalarea, clicaþi Continuã. Dacã doriþi sã selectaþi un alt dosar, clicaþi Exploreazã.
141DiskSpaceMBLabel=Este necesar un spaþiu liber de stocare de cel puþin [mb] MB.
142ToUNCPathname=Instalatorul nu poate realiza instalarea pe o cale în format UNC. Dacã încercaþi sã instalaþi într-o reþea, va trebui sã mapaþi un dispozitiv de reþea.
143InvalidPath=Trebuie sã introduceþi o cale completã, inclusiv litera dispozitivului; de exemplu:%n%nC:\APP%n%nsau o cale UNC de forma:%n%n\\server\share
144InvalidDrive=Dispozitivul sau partajul UNC pe care l-aþi selectat nu existã sau nu este accesibil. Selectaþi altul.
145DiskSpaceWarningTitle=Spaþiu de Stocare Insuficient
146DiskSpaceWarning=Instalarea necesitã cel puþin %1 KB de spaþiu de stocare liber, dar dispozitivul selectat are doar %2 KB liberi.%n%nDoriþi sã continuaþi oricum?
147DirNameTooLong=Numele dosarului sau al cãii este prea lung.
148InvalidDirName=Numele dosarului nu este valid.
149BadDirName32=Numele dosarelor nu pot include unul din urmãtoarele caractere:%n%n%1
150DirExistsTitle=Dosarul Existã
151DirExists=Dosarul:%n%n%1%n%nexistã deja. Doriþi totuºi sã instalaþi în acel dosar?
152DirDoesntExistTitle=Dosarul Nu Existã
153DirDoesntExist=Dosarul:%n%n%1%n%nnu existã. Doriþi ca el sã fie creat?
154
155; *** "Select Components" wizard page
156WizardSelectComponents=Selectarea Componentelor
157SelectComponentsDesc=Care dintre componente ar trebui instalate?
158SelectComponentsLabel2=Selectaþi componentele de instalat; deselectaþi componentele pe care nu doriþi sã le instalaþi. Clicaþi Continuã pentru a merge mai departe.
159FullInstallation=Instalare Completã
160; if possible don't translate 'Compact' as 'Minimal' (I mean 'Minimal' in your language)
161CompactInstallation=Instalare Compactã
162CustomInstallation=Instalare Personalizatã
163NoUninstallWarningTitle=Componentele Existã
164NoUninstallWarning=Instalatorul a detectat cã urmãtoarele componente sînt deja instalate pe calculator:%n%n%1%n%nDeselectarea lor nu le va dezinstala.%n%nDoriþi sã continuaþi oricum?
165ComponentSize1=%1 KB
166ComponentSize2=%1 MB
167ComponentsDiskSpaceMBLabel=Selecþia curentã necesitã cel puþin [mb] MB spaþiu de stocare.
168
169; *** "Select Additional Tasks" wizard page
170WizardSelectTasks=Selectarea Sarcinilor Suplimentare
171SelectTasksDesc=Ce sarcini suplimentare ar trebui îndeplinite?
172SelectTasksLabel2=Selectaþi sarcinile suplimentare care ar trebui îndeplinite în timpul instalãrii [name], apoi clicaþi Continuã.
173
174; *** "Select Start Menu Folder" wizard page
175WizardSelectProgramGroup=Selectarea Dosarului din Meniul de Pornire
176SelectStartMenuFolderDesc=Unde ar trebui sã fie plasate scurtãturile programului?
177SelectStartMenuFolderLabel3=Scurtãturile vor fi plasate în dosarul specificat mai jos al Meniului de Pornire (Start Menu).
178SelectStartMenuFolderBrowseLabel=Pentru a avansa cu instalarea, clicaþi Continuã. Dacã doriþi sã selectaþi un alt dosar, clicaþi Exploreazã.
179MustEnterGroupName=Trebuie sã introduceþi numele dosarului.
180GroupNameTooLong=Numele dosarului sau al cãii este prea lung.
181InvalidGroupName=Numele dosarului nu este valid.
182BadGroupName=Numele dosarului nu poate include unul dintre caracterele urmãtoarele:%n%n%1
183NoProgramGroupCheck2=Nu crea un &dosar în Meniul de Pornire
184
185; *** "Ready to Install" wizard page
186WizardReady=Pregãtit de Instalare
187ReadyLabel1=Instalatorul e pregãtit pentru instalarea [name] pe calculator.
188ReadyLabel2a=Clicaþi Instaleazã pentru a continua cu instalarea, sau clicaþi Înapoi dacã doriþi sã revedeþi sau sã schimbaþi setãrile.
189ReadyLabel2b=Clicaþi Instaleazã pentru a continua cu instalarea.
190ReadyMemoUserInfo=Info Utilizator:
191ReadyMemoDir=Loc de Destinaþie:
192ReadyMemoType=Tip de Instalare:
193ReadyMemoComponents=Componente Selectate:
194ReadyMemoGroup=Dosarul Meniului de Pornire:
195ReadyMemoTasks=Sarcini Suplimentare:
196
197; *** "Preparing to Install" wizard page
198WizardPreparing=Pregãtire pentru Instalare
199PreparingDesc=Instalatorul pregãteºte instalarea [name] pe calculator.
200PreviousInstallNotCompleted=Instalarea/dezinstalarea anterioarã a unui program nu a fost terminatã. Va trebui sã reporniþi calculatorul pentru a termina operaþiunea precedentã.%n%nDupã repornirea calculatorului, rulaþi Instalatorul din nou pentru a realiza instalarea [name].
201CannotContinue=Instalarea nu poate continua. Clicaþi Anuleazã pentru a o închide.
202
203; *** "Installing" wizard page
204WizardInstalling=Instalare în Desfãºurare
205InstallingLabel=Aºteptaþi în timp ce se instaleazã [name] pe calculator.
206
207; *** "Setup Completed" wizard page
208FinishedHeadingLabel=Finalizarea Instalãrii [name]
209FinishedLabelNoIcons=Instalarea [name] pe calculator a fost terminatã.
210FinishedLabel=Instalarea [name] pe calculator a fost terminatã. Aplicaþia poate fi lansatã clicînd pe iconiþele instalate.
211ClickFinish=Clicaþi Închide pentru a pãrãsi Instalatorul.
212FinishedRestartLabel=Pentru a termina instalarea [name], trebuie repornit calculatorul. Doriþi sã fie repornit acum?
213FinishedRestartMessage=Pentru a termina instalarea [name], trebuie repornit calculatorul.%n%nDoriþi sã fie repornit acum?
214ShowReadmeCheck=Da, aº dori sã vãd fiºierul de informare (README)
215YesRadio=&Da, reporneºte calculatorul acum
216NoRadio=&Nu, voi reporni eu calculatorul mai tîrziu
217; used for example as 'Run MyProg.exe'
218RunEntryExec=Ruleazã %1
219; used for example as 'View Readme.txt'
220RunEntryShellExec=Vezi %1
221
222; *** "Setup Needs the Next Disk" stuff
223ChangeDiskTitle=Instalatorul Necesitã Discul Urmãtor
224SelectDiskLabel2=Introduceþi Discul %1 ºi clicaþi OK.%n%nDacã fiºierele de pe acest disc pot fi gãsite într-un alt dosar decît cel afiºat mai jos, introduceþi calea corectã sau clicaþi Exploreazã.
225PathLabel=&Cale:
226FileNotInDir2=Fiºierul "%1" nu poate fi gãsit în "%2". Introduceþi discul corect sau selectaþi al dosar.
227SelectDirectoryLabel=Specificaþi locul discului urmãtor.
228
229; *** Installation phase messages
230SetupAborted=Instalarea nu a fost terminatã.%n%nCorectaþi problema ºi rulaþi Instalarea din nou.
231EntryAbortRetryIgnore=Clicaþi Reîncearcã pentru a încerca din nou, Ignorã pentru a continua oricum, sau Abandoneazã pentru a anula instalarea.
232
233; *** Installation status messages
234StatusCreateDirs=Se creeazã dosarele...
235StatusExtractFiles=Se extrag fiºierele...
236StatusCreateIcons=Se creeazã scurtãturile...
237StatusCreateIniEntries=Se creeazã intrãrile INI...
238StatusCreateRegistryEntries=Se creeazã intrãrile în registru...
239StatusRegisterFiles=Se înregistreazã fiºierele...
240StatusSavingUninstall=Se salveazã informaþiile de dezinstalare...
241StatusRunProgram=Se finalizeazã instalarea...
242StatusRollback=Se revine la starea iniþialã, anulînd modificãrile fãcute...
243
244; *** Misc. errors
245ErrorInternal2=Eroare Internã: %1
246ErrorFunctionFailedNoCode=%1 a eºuat
247ErrorFunctionFailed=%1 a eºuat; cod %2
248ErrorFunctionFailedWithMessage=%1 a eºuat; cod %2.%n%3
249ErrorExecutingProgram=Nu se poate executa fiºierul:%n%1
250
251; *** Registry errors
252ErrorRegOpenKey=Eroare la deschiderea cheii de registru:%n%1\%2
253ErrorRegCreateKey=Eroare la crearea cheii de registru:%n%1\%2
254ErrorRegWriteKey=Eroare la scrierea în cheia de registru:%n%1\%2
255
256; *** INI errors
257ErrorIniEntry=Eroare la crearea intrãrii INI în fiºierul "%1".
258
259; *** File copying errors
260FileAbortRetryIgnore=Clicaþi Reîncearcã pentru a încerca din nou, Ignorã pentru a sãri acest fiºier (nerecomandat), sau Abandoneazã pentru a anula instalarea.
261FileAbortRetryIgnore2=Clicaþi Reîncearcã pentru a încerca din nou, Ignorã pentru a continua oricum (nerecomandat), sau Abandoneazã pentru a anula instalarea.
262SourceIsCorrupted=Fiºierul sursã este deteriorat
263SourceDoesntExist=Fiºierul sursã "%1" nu existã
264ExistingFileReadOnly=Fiºierul deja existent este marcat doar-citire.%n%nClicaþi Reîncearcã pentru a înlãtura atributul doar-citire ºi a încerca din nou, Ignorã pentru a sãri acest fiºier, sau Abandoneazã pentru a anula instalarea.
265ErrorReadingExistingDest=A apãrut o eroare în timpul citirii fiºierului deja existent:
266FileExists=Fiºierul existã deja.%n%Doriþi ca el sã fie suprascris de Instalator?
267ExistingFileNewer=Fiºierul deja existent este mai nou decît cel care trebuie instalat. Este recomandat sã îl pãstraþi pe cel existent.%n%nDoriþi sã pãstraþi fiºierul deja existent?
268ErrorChangingAttr=A apãrut o eroare în timpul schimbãrii atributelor fiºierului deja existent:
269ErrorCreatingTemp=A apãrut o eroare în timpul creãrii fiºierului în dosarul de destinaþie:
270ErrorReadingSource=A apãrut o eroare în timpul citirii fiºierului sursã:
271ErrorCopying=A apãrut o eroare în timpul copierii fiºierului:
272ErrorReplacingExistingFile=A apãrut o eroare în timpul înlocuirii fiºierului deja existent:
273ErrorRestartReplace=Repornirea/Înlocuirea a eºuat:
274ErrorRenamingTemp=A apãrut o eroare în timpul redenumirii fiºierului din dosarul de destinaþie:
275ErrorRegisterServer=Nu se poate înregistra DLL/OCX: %1
276ErrorRegSvr32Failed=RegSvr32 a eºuat, avînd codul de ieºire %1
277ErrorRegisterTypeLib=Nu se poate înregistra biblioteca de tipul: %1
278
279; *** Post-installation errors
280ErrorOpeningReadme=A apãrut o eroare în timp ce se încerca deschiderea fiºierului de informare (README).
281ErrorRestartingComputer=Instalatorul nu a putut reporni calculatorul. Va trebui sã-l reporniþi manual.
282
283; *** Uninstaller messages
284UninstallNotFound=Fiºierul "%1" nu existã. Dezinstalarea nu poate fi fãcutã.
285UninstallOpenError=Fiºierul "%1" nu poate fi deschis. Dezinstalarea nu poate fi fãcutã
286UninstallUnsupportedVer=Fiºierul "%1" ce conþine jurnalul de dezinstalare este într-un format nerecunoscut de aceastã versiune a dezinstalatorului. Dezinstalarea nu poate fi fãcutã
287UninstallUnknownEntry=A fost întîlnitã o intrare necunoscutã (%1) în jurnalul de dezinstalare
288ConfirmUninstall=Sigur doriþi sã înlãturaþi complet %1 ºi componentele sale?
289UninstallOnlyOnWin64=Aceastã instalare poate fi dezinstalatã doar pe un sistem Windows 64-biþi.
290OnlyAdminCanUninstall=Aceastã instalare poate fi dezinstalatã doar de cãtre un utilizator cu drepturi de Administrator.
291UninstallStatusLabel=Aºteptaþi ca %1 sã fie înlãturat de pe calculator.
292UninstalledAll=%1 a fost înlãturat cu succes de pe calculator.
293UninstalledMost=Dezinstalare completã a %1.%n%nAnumite elemente nu au putut fi înlãturate. Acestea pot fi înlãturate manual.
294UninstalledAndNeedsRestart=Pentru a termina dezinstalarea %1, calculatorul trebuie repornit.%n%nDoriþi sã fie repornit acum?
295UninstallDataCorrupted=Fiºierul "%1" este deteriorat. Dezinstalarea nu poate fi fãcutã
296
297; *** Uninstallation phase messages
298ConfirmDeleteSharedFileTitle=ªterg Fiºierul Partajat?
299ConfirmDeleteSharedFile2=Sistemul indicã faptul cã fiºierul partajat urmãtor pare sã nu mai fie folosit de vreun alt program. Doriþi ca Dezinstalatorul sã ºteargã acest fiºier partajat?%n%nDacã totuºi mai existã programe care folosesc fiºierul ºi el este ºters, acele programe ar putea sã funcþioneze defectuos. Dacã nu sînteþi sigur, alegeþi Nu. Lãsarea fiºierului în sistem nu va produce nici o neplãcere.
300SharedFileNameLabel=Nume Fiºier:
301SharedFileLocationLabel=Loc:
302WizardUninstalling=Starea Dezinstalãrii
303StatusUninstalling=Dezinstalez %1...
304
305; The custom messages below aren't used by Setup itself, but if you make
306; use of them in your scripts, you'll want to translate them.
307
308[CustomMessages]
309
310NameAndVersion=%1 versiunea %2
311AdditionalIcons=Iconiþe suplimentare:
312CreateDesktopIcon=Creeazã o iconiþã pe &Birou (Desktop)
313CreateQuickLaunchIcon=Creeazã o iconiþã în Bara de &Lansare Rapidã (Quick Launch)
314ProgramOnTheWeb=%1 pe internet
315UninstallProgram=Dezinstaleazã %1
316LaunchProgram=Lanseazã %1
317AssocFileExtension=&Asociazã %1 cu extensia de fiºiere %2
318AssocingFileExtension=Asociez %1 cu extensia de fiºiere %2...
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.